Uzyskanie zezwolenia na pobyt czasowy może być niemożliwe. Kiedy?

Ogromna rzesza obcokrajowców przebywa w Polsce na podstawie zezwolenia na pobyt czasowy. Nie zawsze jednak jest możliwe jego zdobycie, a uzyskaną już decyzję można stracić. Żeby oszczędzić sobie kłopotów i nie tracić cennego czasu, warto więc szczegółowo dowiedzieć się, jakie okoliczności mogą spowodować jeden lub drugi rezultat.

Przypadki odbierające możliwość uzyskania zezwolenia

Zezwolenie na pobyt czasowy nie zostanie wydane nie tylko wówczas, gdy jakiś urząd nie zażyczy sobie obecności danego obywatela na terytorium RP. Stanie się także, gdy po prostu nie będzie ono potrzebne. Do takich sytuacji należy udzielenie zezwolenia na pobyt stały, a także zezwolenia na pobyt rezydenta długoterminowego UE. Podobnie jak przypadek, gdy cudzoziemiec przebywa w Polsce na podstawie wizy Schengen na wjazd w celu humanitarnym, czy z uwagi na interes państwa lub międzynarodowe zobowiązania.

Duże znaczenie będzie miał powód, jakim uargumentowano chęć pozostania w Polsce. Jeśli zezwolenie na pobyt czasowy zostało wydane ze względu na okoliczności wymagające krótkotrwałego pobytu, można spodziewać się odmowy jego przedłużenia.

Przeszkodę stanowi także zgoda na pobyt tolerowany, ze względów humanitarnych, ochrony czasowej itp.; Uchodźca (już uznany bądź starający się o ten status) także nie otrzyma zezwolenia.

Nie zostanie ono wydane także osobie tymczasowo aresztowanej bądź odbywającej karę więzienia. Odmówione zostanie także osobie zobowiązanej do powrotu gdy upłynął jeszcze jego termin.

Jeśli wydana została decyzja o odmowie przedłużenia udzielania zezwolenia na pobyt (a także nadania statusu uchodźcy czy udzielanie ochrony uzupełniającej), a także o cofnięciu zgody na pobyt, to mając obowiązek opuszczenia Polski w terminie 30 dni odkąd decyzje te stały się ostatecznymi, również postępowanie w sprawie wydania zezwolenia na pobyt tymczasowy nie zostanie wszczęte. Przeszkodą jest także fakt przebywania poza granicami Polski (wyjątkiem jest ubieganie się o kartę pobytu w celu łączenia rodzin), a także niezłożenie odcisków linii papilarnych przy wydaniu karty pobytu.

Zawsze warto radzić się fachowców

Osobna sprawa to przypadki, w których zezwolenie zostało wydane, ale na skutek różnych przyczyn zachodzi możliwość jego cofnięcia. Dzieje się to, gdy np. ustał wskazany cel pobytu, czy z innych powodów ubiegający się o nie przestał spełniać określone wymogi. Każda sytuacja jest jednak inna. Zawsze, a już szczególnie wówczas, gdy mamy jakieś wątpliwości, warto szukać pomocy ekspertów. Visa and Work to zespół specjalistów, dla których wszelkie zagadnienia związane z legalizacją pobytu i pracy cudzoziemców nie mają już żadnych tajemnic. Wieloletnie doświadczenie dowiodło skuteczności naszych działań. Pełne wsparcie, jakiego udzielamy na wszystkich etapach poszczególnych procedur stanowi gwarancję, że każda możliwość zostanie wykorzystana w pełni. Zapraszamy!