Zaproszenie dla cudzoziemca – przyjrzyjmy mu się bliżej

Liczba cudzoziemców w różnych celach przekraczających granice Polski stale rośnie. Zarówno przybysze, jak i pracodawcy, czy inne osoby bądź podmioty ich oczekujące, sięgają przy tym po różne sposoby, które ułatwiają przyjazd do Polski. Jednym z nich jest zaproszenie dla cudzoziemca, o którym już pisaliśmy. Rozwikłajmy jednak jeszcze kilka niejasności, jakie się z nim wiążą.

Czym tak naprawdę jest zaproszenie i jaką pełni funkcję?

Podstawową funkcją, jaką pełni zaproszenie dla cudzoziemca, jest potwierdzenie faktu posiadania środków finansowych, które wystarczą na pokrycie kosztów, jakie będą wiązały się z pobytem przybysza na terytorium naszego kraju. Składają się na nie nie tylko zakwaterowanie, wyżywienie i ewentualne leczenie, ale także koszty podróży powrotnej lub do państwa trzeciego, w którym uzyskał on zgodę na wjazd, tudzież wykonania decyzji o zobowiązaniu go do powrotu.

Powyższe jest w tym dokumencie kluczowe. Dzięki temu zaproszenie niejednokrotnie ułatwia uzyskanie przez cudzoziemca wizy, która wymaga wykazania się posiadaniem środków, jakich będzie wymagał jego pobyt. Niekiedy stanowi to problem, toteż otrzymanie zaproszenia oddala jeden potencjalnych kłopotów – zwalnia go z wyżej wymienionego obowiązku.

Jak zatem widzimy, samo zaproszenie nie jest jeszcze dokumentem umożliwiającym przekroczenie granicy Polski – ono ten wjazd ułatwia, zwiększając szansę otrzymania właściwej podstawy np. w postaci wymienionej już wizy.

Jak wygląda procedura zaproszenia?

Zasadniczo składające się na nią kroki są następujące: złożenie wniosku o wpis zaproszenia do ewidencji, wpis zaproszenia do tejże, jego odbiór a następie przekazanie zapraszanemu.

Wspomniany wniosek musimy skierować do właściwego nam ze względu na miejsce zamieszkania (lub siedzibę) wojewody, na określonym przez rozporządzenie formularzu. Zapraszającym może być obywatel polski, osoba prawna lub jednostka organizacyjna z siedzibą w Polsce, lub cudzoziemiec – musi on jednak legalnie i nieprzerwanie przebywać na terytorium polski minimum pięć lat, lub posiadać zezwolenie na pobyt stały lub rezydenta długoterminowego UE. Nieprzerwany pobyt oznacza, że przerwy w sumie nie mogą wynosić więcej niż dziesięć miesięcy, a żadna z nich nie może być dłuższa niż sześć. Wyjątki stanowią wyjazdy związane z pracą dla polskiego pracodawcy czy studiami na polskiej uczelni bądź szczególną sytuacją osobistą.

Jak wiemy, wraz z formularzem złożyć trzeba dokumenty poświadczające zdolność pokrycia wymienionych na początku kosztów, a także zakwaterowania przybysza. Stosowne rozporządzenie precyzuje, że zapraszający powinien na każdy miesiąc pobytu wszystkich zaproszonych osób dysponować kwotą po 515 zł. Wskazane są także minimalne kwoty na pokrycie kosztów podróży powrotnej. Zależnie od tego, czy chodzi o kraj sąsiadujący z naszym, inny europejski, czy pozaeuropejski, rozpiętość tych kwot wynosi od 200 do 2500 zł.